Hofman Incasso
  • gerechtsdeurwaarders
  • incassospecialisten
  • juristen

Contact

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met onze organisatie.
Hofman, Een begrip in ’s-Hertogenbosch en omstreken!

Klachtenregeling Hofman Gerechtsdeurwaarders

Klachtenregeling


Inleiding


Indien u vindt dat een van onze (toegevoegd-kandidaat-)gerechtsdeurwaarders
of medewerkers u niet correct behandeld heeft, dan betreuren wij dat. Omdat wij
streven naar een continue verbetering van onze dienstverlening, hopen wij dat u
zich met deze klacht bij ons meldt.

Alvorens u een klacht indient is het goed nog even van het volgende kennis te
nemen.

Wat doet de gerechtsdeurwaarder?

De gerechtsdeurwaarder ondersteunt de uitvoering van de rechtspraak. Hij
zorgt er bijvoorbeeld voor dat een gedaagde de dagvaarding krijgt. Dit is de
oproep om voor de rechter te verschijnen. Ook zorgt hij voor de uitvoering van
diverse vonnissen van de rechter. Zo kan hij beslag leggen op inkomsten of
goederen. Ook kan hij bijvoorbeeld, zonodig met bijstand van de politie, een
woning ontruimen. Dit zijn de zogenaamde “ambtshandelingen” die een
gerechtsdeurwaarder verricht. Daarnaast verrichten de meeste
gerechtsdeurwaarders als ondernemer ook “niet-ambtshandelingen”. Zij geven
opdrachtgevers bijvoorbeeld juridische adviezen en ondersteunen schuldeisers met
incassodiensten.

Hoofdpunten uit de Gerechtsdeurwaarderswet

In 2001 is de Gerechtsdeurwaarderswet in werking getreden. Deze wet moet
zorgen voor meer marktwerking binnen deze beroepsgroep. Om dat te bereiken is
een vrijere prijsvorming toegestaan. Ook het vestigingsbeleid voor
gerechtsdeurwaarders is vrijer dan voorheen. Het oude standplaatsensysteem is
verlaten. Een kandidaat-gerechtsdeurwaarder kan nu, onder bepaalde voorwaarden,
benoemd worden tot gerechtsdeurwaarder in de plaats van zijn keuze. De wet
verscherpt ook het toezicht op de beroepsgroep. Meer daarover kunt u lezen onder
het kopje “Toezicht”. Daarnaast regelt de wet ook de opleidingseisen en stage
van aankomend gerechtsdeurwaarders.

Tarieven

De wet bevat een vrijer tariefstelsel voor ambtshandelingen. Vóór 2001 golden
voor opdrachtgevers van gerechtsdeurwaarder en voor schuldenaren dezelfde vaste
tarieven voor ambtshandelingen. Het systeem met vaste tarieven is grotendeels
verlaten. Tussen opdrachtgever en gerechtsdeurwaarder is de prijsvorming vrij.
Vaste tarieven gelden echter voor de kosten die een schuldenaar moet vergoeden
voor de ambtshandelingen van een gerechtsdeurwaarder. Het gaat hierbij
bijvoorbeeld om de kosten die de deurwaarder berekent voor een dagvaarding. Of
om de kosten voor de uitvoering van een vonnis van de rechter die betaald moeten
worden door degene die door de rechter veroordeeld is.

De tarieven kunnen worden verhoogd met voorschotten die de
gerechtsdeurwaarder heeft gedaan, met een toeslag vanwege de BTW die de
schuldeiser moet betalen en met een aantal verhogingen. De ambtshandelingen en
de tarieven zijn vastgelegd in het Besluit tarieven ambtshandelingen
gerechtsdeurwaarder. Dit besluit is te vinden in het Staatsblad nr. 325, 2001,
met een wijziging in het Staatsblad nr. 600, 2001. In de Regeling wijziging
tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders 2009 (Staatscourant nr. 246,
2008) staan de meest recente tarieven.

Toezicht

De wet regelt het toezicht op gerechtsdeurwaarders. De Kamer voor
Gerechtsdeurwaarders oefent tuchtrechtspraak uit over gerechtsdeurwaarders. De
Kamer is gevestigd op hetzelfde adres als de rechtbank in het arrondissement
Amsterdam. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG)
heeft een verordende bevoegdheid. Dat wil zeggen dat het voor de beroepsgroep
verordeningen, beroeps- en gedragsregels kan maken. Alle gerechtsdeurwaarders
moeten zich hieraan houden. Ook het Bureau Financieel Toezicht (BFT) ziet toe op
de beroepsgroep. Het BFT is gevestigd in Utrecht en houdt toezicht op het
naleven van financiële wetsbepalingen door notarissen en gerechtsdeurwaarders.
Bij het niet naleven van deze regels kan het BFT de voorzitter van de Kamer voor
Gerechtsdeurwaarders informeren.

 

Klachtenregeling Hofman Gerechtsdeurwaarders

Overwegende dat het wenselijk is dat er een regeling is die een degelijke
behandeling van klachten waarborgt, gelet op hoofdstuk 9 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) en artikel 13 van de Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit,
heeft besloten de volgende klachtenregeling vast te stellen:

 

Artikel 1. Klachtrecht

1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop Hofman
Gerechtsdeurwaarders zich in de uitoefening van haar bevoegdheden jegens
hem/haar of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij Hofman
Gerechtsdeurwaarders

2. Een gedraging van een persoon die werkzaam is onder verantwoordelijkheid
van Hofman Gerechtsdeurwaarders wordt aangemerkt als een gedraging van Hofman
Gerechtsdeurwaarders

Artikel 2. Behoorlijke behandeling

Hofman Gerechtsdeurwaarders draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van
mondelinge en schriftelijke klachten over haar gedragingen.

Artikel 3. Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op de behandeling van schriftelijke klachten
die betrekking hebben op een gedraging jegens de klager en die voldoen aan de
eisen genoemd in artikel 6 van deze regeling.

Artikel 4. Mondelinge/andere klachten

1. Bij de behandeling van mondeling ingediende klachten dan wel klachten die
betrekking hebben op een gedraging jegens een ander dan de klager, neemt Hofman
Gerechtsdeurwaarders in ieder geval de vereiste zorgvuldigheid in acht.

2. Hofman Gerechtsdeurwaarders wijst de klager die een mondelinge klacht
heeft ingediend, op de mogelijkheid een schriftelijke klacht in te dienen.

Artikel 5. Beroep

Tegen een beslissing van Hofman Gerechtsdeurwaarders inzake de behandeling
van een klacht over een gedraging als bedoeld in artikel 1 kan geen beroep
worden ingesteld.

II. De behandeling van schriftelijke klachten

Artikel 6. Indienen van een klacht

1. een per e-mail ingediende klacht wordt beschouwd als een schriftelijk
ingediende klacht.

2. De schriftelijke klacht wordt ondertekend verzonden en bevat ten
minste:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht;

d. de klacht moet zijn gericht aan:

Hofman Gerechtsdeurwaarders, t.a.v. de klachtbehandelaar,

Postbus 426, 5201 AK `s-Hertogenbosch, of per mail aan:
info@hofmanincasso.nl

3. Indien de klacht in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een
goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de indiener zorg te
dragen voor een vertaling.

Artikel 7. Staken behandeling

1. In iedere fase van de klachtbehandeling kan Hofman Gerechtsdeurwaarders
nagaan of de klager door middel van een informele afhandeling van zijn
klacht tevreden gesteld kan worden.

2. Zodra Hofman Gerechtsdeurwaarders naar tevredenheid van de klager aan
diens klacht tegemoet is gekomen vervalt de verplichting tot het verder
toepassen van deze regeling.

Artikel 8. Ontvangstbevestiging

Hofman Gerechtsdeurwaarders bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk
binnen vier dagen na ontvangst.

Artikel 9. Klachtbehandeling

1. Binnen Hofman Gerechtsdeurwaarders zijn de beide gerechtsdeurwaarders belast met de behandeling van de klacht.

2. Indien de klacht betrekking heeft op een gedraging van een van de gerechtsdeurwaarders wordt de klacht behandeld door één van de andere aandeelhouders/gerechtsdeurwaarders van Hofman Gerechtsdeurwaarders

Artikel 10. Geen verplichting tot klachtbehandeling

1. Hofman Gerechtsdeurwaarders is niet verplicht de klacht te behandelen
indien deze klacht

2. betrekking heeft op een gedraging:

a) waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van
deze klachtregeling is behandeld;

b) die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft
plaatsgevonden;

c) waartegen door de klager (administratief) beroep kan of kon worden
ingesteld;

d) die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere
rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is, dan wel
onderworpen is geweest;

e) zolang terzake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier
van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel
uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van
dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een
vervolging gaande is.

3. Hofman Gerechtsdeurwaarders is niet verplicht een klacht in behandeling te
nemen, indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging
kennelijk onvoldoende is.

4. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift,
door Hofman Gerechtsdeurwaarders schriftelijk en gemotiveerd in kennis
gesteld.

Artikel 11. Afschrift aan aangeklaagde

Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift
van het klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.

Artikel 12. Horen

1. De klachtbehandelaar stelt de klager en degene op wiens gedraging de
klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.

2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk
ongegrond is, dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen
maken van het recht te worden gehoord.

3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Artikel 13. Termijnen

1. De klager ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst een inhoudelijke reactie,
en de klacht wordt binnen zes weken na ontvangst definitief afgehandeld.

2. De afhandeling kan met ten hoogste vier weken worden verdaagd. Van de
verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op
wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

Artikel 14. Klachtafdoening

1. Hofman Gerechtsdeurwaarders stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in
kennis van de bevindingen van het onderzoek naar aanleiding van de klacht,
alsmede van de eventuele conclusies die zij daaraan verbindt.

2. Bij de kennisgeving wordt melding gemaakt van de mogelijkheid om een
klacht in te dienen bij *:

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders

Postbus 84500

1080 BN Amsterdam

Tel.: 020 - 541 28 25

Fax: 020 - 541 21 80

3. Het bepaalde in het eerste lid is eveneens van toepassing op degene tegen
wiens gedraging de klacht zich richt.

*

Blijft u het oneens met onze handelswijze, dan kunt u een klacht indienen
bij de voorzitter van de Kamer van Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam. Dit moet
schriftelijk gebeuren. Na ontvangst bekijkt de voorzitter van de Kamer de
klacht. De voorzitter kan van mening zijn dat de klacht geschikt is voor
minnelijke schikking, afgewezen moet worden of door de Kamer behandeld moet
worden. In het geval de voorzitter van de Kamer de klacht geschikt vindt voor
een minnelijke schikking, dan worden de klager en de betrokken
gerechtsdeurwaarder opgeroepen om de zaak te bespreken om tot een schikking te
komen. De voorzitter kan de klacht ook afwijzen. Dit doet hij wanneer hij de
klacht ongegrond, niet ontvankelijk of van onvoldoende gewicht vindt. De klager
kan tegen deze afwijzing in verzet komen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders,
die vervolgens beslist of de klacht in behandeling wordt genomen.

Wanneer de Kamer een klacht in behandeling neemt, dan stelt zij eerst een
onderzoek in. De behandeling van de klacht door de Kamer gebeurt vervolgens in
een openbare zitting, tenzij de Kamer belangrijke redenen heeft om de
behandeling geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren te laten plaatsvinden. De
klager mag zich altijd laten bijstaan of laten vertegenwoordigen, bijvoorbeeld
door een jurist. Vindt de Kamer de klacht gegrond, dan kan zij de
gerechtsdeurwaarder een maatregel opleggen.

De maatregelen betreft een berisping, geldboete, schorsing voor een
bepaald periode of, in het ergste geval, ontzetting uit het ambt. De Kamer kan
de klacht ook ongegrond verklaren. De klager kan tegen de beslissing van de
kamer in beroep gaan bij het Gerechtshof te Amsterdam.

Artikel 15. Klachtregistratie en publicatie

1. Hofman Gerechtsdeurwaarders draagt zorg voor registratie van de bij haar
ingediende schriftelijke klachten.

2. Een overzicht van de geregistreerde klachten worden zo mogelijk
gepubliceerd in het jaarverslag van Hofman Gerechtsdeurwaarders.

Artikel 16. Citeertitel, bekendmaking en inwerkingtreding

1. Deze regeling kan worden aangehaald als klachtenregeling Hofman
Gerechtsdeurwaarders.

2. De klachtbehandelaar van de Hofman Gerechtsdeurwaarders draagt zorg voor
de bekendmaking van deze klachtenregeling via de website van Hofman
Gerechtsdeurwaarders.

3. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking
ervan en is van toepassing op klachten die na de datum van inwerkingtreding van
deze regeling zijn ingediend, ook als de gedraging waarover wordt geklaagd zich
voor die datum heeft voorgedaan.

4. Deze regeling is vastgesteld door Hofman Gerechtsdeurwaarders in haar

directievergadering van 21 december 2015.