Hofman Incasso
 • gerechtsdeurwaarders
 • incassospecialisten
 • juristen

Veel voorkomende vragen:

Onderstaand treft u veel voorkomende vragen, indien u vraag hier niet bij staat of het antwoord is voor u niet voldoende, neemt u dan gerust contact op!
sfeerbeelden010[1].jpg

Veel voorkomende vragen (FAQ)

Deze “vragen en antwoorden” zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en worden u aangeboden uit het oogpunt van dienstverlening en informatieverstrekking. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en voor eventuele onvolkomenheden wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.                                                                                
 • Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een officiële oproep om voor de rechter te verschijnen. In ons land is de gerechtsdeurwaarder de bij de wet aangewezen persoon om een dagvaarding te betekenen.

 • Wat is een exploot?

Een exploot (ook wel geschreven als “exploit”) is een verzamelnaam voor officiële stukken die uitsluitend door een gerechtsdeurwaarder of een toegevoegd-kandidaat-gerechtsdeurwaarder mogen worden uitgebracht, zoals bijvoorbeeld een dagvaarding of een vonnis.

 • Wat is “betekenen”?

Betekenen is het uitreiken van bijvoorbeeld een dagvaarding, een door de rechter gewezen vonnis of een uitgevaardigd dwangbevel door de gerechtsdeurwaarder of de toegevoegd-kandidaat-gerechtsdeurwaarder.

 • Ik heb van de gerechtsdeurwaarder een dagvaarding ontvangen. Wat moet ik doen?

Wanneer u het met de vordering eens bent, hoeft u niet naar de zitting van de rechter te gaan. De rechter zal dan een zogenaamd “verstekvonnis” wijzen en daarbij de gevorderde hoofdsom, rente en (proces-)kosten toewijzen. Wanneer u het niet eens bent met de vordering zoals die in de dagvaarding staat, kunt u zich verweren bij de rechter op de manier zoals die is opgenomen in de dagvaarding. Bij de dagvaarding zit vaak ook een “bijsluiter” waarin staat wat u eventueel kunt doen.

 • Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een gerechtsdeurwaarder en een toegevoegd-kandidaat-gerechtsdeurwaarder?

Om kandidaat-gerechtsdeurwaarder te worden dient men een 4-jarige beroepsopleiding te volgen. Het laatste jaar van de opleiding is een stagejaar en in dat jaar wordt een kandidaat-gerechtsdeurwaarder toegevoegd aan een gerechtsdeurwaarder. Alleen een toegevoegd-kandidaat-gerechtsdeurwaarder is gerechtigd en bevoegd om deurwaarderswerkzaamheden of zogeheten ambtshandelingen uit te voeren! Om vervolgens eventueel tot gerechtsdeur-waarder te worden benoemd, moet een toegevoegd-kandidaat-gerechts-deurwaarder ten minste eerst 2 jaar als zodanig werkzaam te zijn geweest. Hij/zij moet dan een ondernemingsplan indienen, hetwelk goedgekeurd moet worden door het Ministerie van Justitie. Pas dan volgt een benoeming tot gerechtsdeurwaarder door “de Kroon”.

 • Wat houdt een executoriale verkoop in?

In geval er door de rechter een vonnis is gewezen of er is een dwangbevel aan u betekend en u heeft (nog steeds) niet betaald, kan er door de gerechtsdeurwaarder of toegevoegd-kandidaat-gerechtsdeurwaarder beslag gelegd worden op uw inboedel/spullen. De in beslag genomen inboedel/ spullen kunnen vervolgens, als u zelfs na de inbeslagneming niet betaald, executoriaal worden verkocht. Er wordt dan een publicatie in de krant gezet en de in beslag genomen inboedel/spullen worden door de gerechtsdeur-waarder in het openbaar en bij opbod aan de hoogstbiedende verkocht.

 • Kan er nog een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder worden afgesproken?

Het door de rechter gegeven vonnis of een uitgevaardigd dwangbevel geeft aan dat u een bepaald bedrag (hoofdsom, rente, kosten, e.d.) moet betalen. Er staat niet in dat u in termijnen kunt betalen en er is dus in beginsel géén recht op een betalingsregeling. Veel schuldeisers zullen al dan niet in overleg met de gerechtsdeurwaarder instemmen met een betalingsregeling, mits de argumenten daarvoor goed onderbouwd zijn en de zaak daardoor ook weer niet te lang blijft lopen.

 • Hoe gaat een ontruiming in z’n werk?

Wanneer u als huurder de huur niet heeft betaald en er is door de rechter een vonnis uitgesproken, waarbij de huurovereenkomst werd ontbonden en de ontruiming werd gelast, kan de gerechtsdeurwaarder op verzoek van de verhuurder het vonnis aan u betekenen en bevel doen tot ontruiming. U kunt dan ter beperking van de kosten de door u gehuurde woning zo spoedig mogelijk zelf ontruimen, maar de ontruiming kan ook daadwerkelijk worden uitgevoerd door de gerechtsdeurwaarder. U wordt samen met de in de woning aanwezige spullen/inboedel (die niet bij de woning horen) uit de woning gezet en de spullen/inboedel wordt op straat geplaatst. De woning krijgt nieuwe sloten en u bent niet langer gerechtigd om die woning te betreden of te bewonen. De op straat geplaatste goederen worden veelal door de betreffende gemeente opgeslagen (op uw verantwoording en kosten) of afgevoerd. Als u geen medewerking verleent of u bent niet aanwezig bij de ontruiming zal een speciaal daartoe aangewezen politiefunctionaris erop toezien dat aan alle formaliteiten wordt voldaan.

 • Mag er beslag gelegd worden op al mijn inkomsten?

Nee, want er moet in beginsel rekening gehouden worden met de zogenaamde “beslagvrije voet”. U krijgt dus in beginsel altijd een gedeelte van uw inkomen (loon) of uitkering, ondanks dat daarop beslag is gelegd, wel uitbetaald. Deze beslagvrije voet bedraagt 90% van de bijstandsnorm. Voor het vaststellen van die beslagvrije voet moet u wel de nodige informatie verstrekken! Het overige deel van uw inkomen of uitkering wordt door uw werkgever of uitkeringsinstantie aan de beslagleggende gerechtsdeurwaarder overgemaakt, tot het moment dat uw volledige schuld (hoofdsom, rente en kosten) is betaald. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is wettelijk verplicht om hieraan mee te werken.