Hofman Incasso
  • gerechtsdeurwaarders
  • incassospecialisten
  • juristen

Incassokostenalculator

Hofman biedt u de mogelijkheid om zelf uw incassokosten te berekenen zodat de aanmaning conform de wettelijke bepalingen door u kan worden verzonden.
sfeerbeelden010[1].jpg

Incassokostencalculator

Per 1 juli 2012 is een nieuwe wettelijke regeling omtrent van kracht. factureert u aan particulieren dan dient u de wettelijke bepalingen van 01 juli 2012 aan te houden.

Per 16 maart 2013 is wederom een wijziging in de wet van kracht geworden. De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen ondernemers en overheid zijn vastgelegd.

BIK:

Wat moet u weten?

●          De wettelijke regeling geldt voor alle gevallen waarin de schuldenaar na 1 juli 2012 in verzuim is geraakt;

●          De regeling is van toepassing op zaken waarin de schuldenaar een natuurlijk persoon (consument) is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

●          De schuldenaar (consument), nadat deze in verzuim is, dient eerstte worden aangemaand alvorens incassokosten verschuldigd zijn;

●          De schuldenaar (consument) krijgt na aanmaning 14 dagen de tijd om alsnog zonder bijkomende kosten de factuur te voldoen;

●          U dient in uw aanmaning het bedrag van incassokosten te vermelden welke na de 14 dagen termijn in rekening kan worden gebracht, daarbij dient u ook te vermelden of de schuldenaar BTW dient te voldoen over deze incassokosten. De beide bedragen dienen gespecificeerd te worden in uw aanmaning;

●          In zaken waarop de nieuwe regelgeving van toepassing is, mogen in principe geen andere kosten in rekening worden gebracht;

●          Indien de schuldenaar geen consument is en het gaat om bedrijven die onderling zaken doen, mogen afwijkende afspraken worden gemaakt (bijvoorbeeld  middels van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden). Zijn er geen afwijkende afspraken van toepassing, dan gelden ook voor bedrijven dezelfde (nieuwe)  regels als voor consumentenzaken;

Indien u informatie wenst omtrent deze wetgeving en/of een modelbrief van een aanmaning wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met ons kantoor!

 

Betalingstermijn:

Wat moet u weten?

 ●          De betalingstermijnen gelden bij overeenkomsten tussen bedrijven/ ondernemers onderling, tussen bedrijven en overheid en bij overheden onderling.

 Business to Busines

●          Indien contractueel niets door u wordt geregeld (of middels aanvullende algemene voorwaarden) dan dient de factuuruiterlijk binnen 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur te worden betaald.

●          U mag contractueel een langere betalingstermijn hanteren, echter, de wet heeft een maximumtermijn gehanteerd van 60 dagen. Een betaling die na 60 dagen niet is voldaan, is alleen toegestaan wanneer kan worden aangetoond dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Bedrijven en overheden

●          Betaling dient te geschieden uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur, afwijken hiervan is vrijwel niet mogelijk. 

Geen of te late betaling:

●          Betaalt uw debiteur de factuur niet of te laat? U mag incassokosten in rekening brengen conform uw algemene voorwaarden of de wettelijke bepalingen. De wet stelt een percentage van de hoofdsom met een minimum van € 40,00 euro. U bent eveneens gerechtigd om de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.

Welk bedrag mag u als ondernemer aan incassokosten in rekening brengen?

Voor berekening van incassokosten dient de zuivere hoofdsom als uitgangspunt te worden aangehouden, exclusief verschuldigde rente. De incassokosten dienen conform onderstaande tabel/ percentages te worden berekend, zijnde de wettelijke staffel incassokosten.

Hoofdsom Percentage
Over de eerste        €      2.500,00         15%    (met een minimum van € 40,00)
Over de volgende    €      2.500,00         10%
Over de volgende    €      5.000,00           5%
Over de volgende    €  190.000,00           1%
Over het meerdere        0,5%    (met een maximum van € 6.775,00)

 

Onderstaand treft u een incassokostencalculator. Wilt u weten wat uw incassokosten bedragen, vult u dan hieronder het bedrag van uw factuur (of totaalbedrag van alle facturen in)

 

 

Bedrag (in €):
,