Hofman Incasso
  • gerechtsdeurwaarders
  • incassospecialisten
  • juristen

Model/Formulier

Onderstaand een standaard aanmaning. Wij kunnen u ten alle tijde adviseren omtrent uw debiteurenbeleid en een passende brief voor u opmaken.
Hofman, Een begrip in ’s-Hertogenbosch en omstreken!

Model/formulier

                            
                                                        MODEL    AANMANING
 
N(aam)
t.a.v.
A(dres)
W(oonplaats)
 
 
plaats, datum
 
uw ref.                 : .........
betreft                  : aanmaning
behandeld door: debiteurenbeheer

Geachte heer, mevrouw,   
 
Wij hebben tot onze spijt geconstateerd, dat u nog niet heeft voldaan aan uw
betalingsverplichtingen, terwijl wij u ruimschoots in de gelegenheid hebben
gesteld om aan die verplichtingen te voldoen.
 
Wij stellen u thans nogmaals in de gelegenheid om binnen 5 dagen na dag-
tekening van dit schrijven voor betaling van onderstaande factu(u)r(en) zorg
te dragen.
 
datum:                    factuurnummer:                      bedrag:
............                   ......................                              €. ............
............                   ......................                              €. ............
 
Indien wij uw betaling niet binnen de hiervoor vermelde termijn hebben ont-
vangen, dan stellen wij u hierbij in gebreke en zien wij ons genoodzaakt onze
vordering ter incasso uit handen te geven.
 
U dient er rekening mee te houden dat alle buitengerechtelijke en gerechtelijke
kosten in dat geval voor uw rekening komen. Voorts maken wij aanspraak op
de wettelijke (of contractuele) rente van de datum dat u in verzuim bent.
 
In het vertrouwen dat u het zover niet laat komen en uw betaling graag per
omgaande op rekeningnummer ......... onder vermelding van kenmerk .........
tegemoet ziende, 

hoogachtend,
 
(debiteurenbeheer)Gerelateerde pagina's:
Opdrachtgevers